ติดต่อเรา


ที่อยู่ : บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ 
11 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร ชั้น M, 10
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท์ : 0-2352-5100
โทรสาร : 0-2286-2681, 0-2286-2682
Online Service : 0-2352-5200
Trading Website : https://prompttrade.lhsec.co.th
Corporate Website : www.lhsec.co.th


EMAIL

Email : cs@lhsec.co.th

HEAD OFFICE

อาคาร Q-House สาทร, กรุงเทพฯ

CALL US

02-352-5100